Yttranden 1997-2011

2011

 • Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms och Söderorts Naturskyddsföreningar angående samrådsförslaget för Program för sambandet Högdalen-Farsta. (111124)
 • Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län om förslag till Klimat- och energistrategi för Stockholms län. (111115)
 • Komplettering av överklagande av Trafikverkets beslut med beteckningarna TRV 2010/1559 A resp TRV 2010/1769 A om fastställelse av arbetsplaner för riksväg 259 (”Södertörnsleden”) på sträckan Flemingsberg-Gladö kvarn (”Haningeleden 1”), resp del av sträckan Masmo-Flemingsberg (”Botkyrkaleden”(110901) (Kompl överklagande)(Bilaga Trafikprognos)
 • Yttrande samt bilaga från Naturskyddsföreningen i Stockholms län i samråd med Huddinge Naturskyddsförening angående arbetsplan för Masmolänken, del av Södertörnsleden, riksväg 259. Ärende TRV 2010/1004. (110826)
 • Yttrande ang arbetsplan för Förbifart Stockholm (plus bilaga) från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Stockholms Naturskyddsförening. Bilaga. (110812)
 • Överklagande av Trafikverkets beslut kring Södertörnsleden (TRV 2010/1559 A resp TRV 2010/1769 A) (110620)
 • Yttranden kring detaljplanerna för Slussen och Slussens nya bussterminal från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stockholms Naturskyddsförening, Naturskyddsföreningen i Nacka, Söderorts Naturskyddsförening och Värmdö Naturskyddsförening. (110619)
 • Naturskyddsföreningens förslag till lag om kommunal trängselskatt (110321)
 • Förbifart Stockholm – kompletteringar till rättsprövning av tillåtlighet. (110113)

2010

 • Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län angående detaljplaneprogram för Farstanäs – del av fastigheten Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Farstanäs 1:1 rymmer ett av Södertälje kommuns finaste och mest tillgängliga naturreservat. Programförslaget står enligt föreningens mening i strid med syftet. (101215)
 • Svar på den av Energimarknadsinspektionen översända sammanställningen av Svenska Kraftnäts yttranden över den föreslagna nya 400 kV ledningen mellan Hagby och Anneberg. Berörda Naturskyddsföreningar hävdar framförallt att Svenska Kraftnät ej beviljas koncession på grundval av det nu inlämnade förslaget. (101116)
 • Skrivelse från ”Nätverket Skydda Storstockholms Gröna Kilar” till partierna i Stockholms kommunfullmäktige med en påminnelse om det åtagande Stockholm stad har gjort om bildande av flera tätortsnära naturreservat till skydd av viktiga natur- och friluftsområden. (100930).
 • Yttrande till Trafikverket från Naturskyddsföreningen betr Haningeleden 1 (Södertörnsleden). Vi anser att förslaget till arbetsplan för Haningeleden 1 i den föreslagna utformningen strider mot väglagen och miljöbalken. (100827)
 • Skrivelse till Trafikverket betr Västra Botkyrkaleden. Vi anser att förslaget till arbetsplan för Västra Botkyrkaleden inte kan fastställas eftersom projektet först måste tillåtlighetsprövas av regeringen enligt miljöbalken. (100810)
 • Skrivelse till Stockholms Kommunfullmäktige (från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen, Friluftsfrämjandet Stockholmskretsen och Stockholms Orienteringsförbund) om att ompröva sina avsikter med markinnehavet utanför kommunen till såväl sin egen som friluftslivets bästa. (100510)
 • Yttrande över fördjupad översiktsplan för Gripsvallsområdet i Täby kommun. (100201)
 • Yttrande om program för Hamnskär 1:1, Överenhörna, Enhörna kommundel i Södertälje (100122)

2009

2008

 2007

2006

2005

2004

 2003

 • Naturskyddsföreningen kommenterar inför regeringens tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av Citybanan i Stockholm – pendeltågstunneln. (031218)
 • Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Järfälla och Upplands Bro kommenterar vattenskyddsåtgärder vid Stäketbron (031215)
 • Naturskyddsföreningen anser att miljökonsekvensbeskrivningen av en utbyggnad av hamnen i Kapellskär fortfarander brister. (031212)
 • Naturskyddsföreningen kritiserar Stockholms stadsbyggnadsnämnds planer att tillåta byggnation i naturområdet mellan Blackebergs sjukhusområde och den befintliga bebyggelsen i Blackeberg. Området bör skyddas som en mycket viktig del i Görvälnskilen, en av de tio sk Gröna kilar som finns i Stockholmsregionen.(031209)
 • Naturskyddsföreningen överklagar länsstyrelsens beslut att ge tillstånd till en utbildnings- och övningsanläggning i brandbekämpningsteknik i Vallentuna kommun. Läs överklagan (031209)
 • Naturskyddsföreningen överklagar beslut om strandskyddsdispens för fastigheten Erstavik 6:1 där en mobilmast ska uppföras. Läs våra skrivelser, överklagan (030703) och kompletteringar (031209)
 • Naturskyddsföreningen i Stockholms län avstyrker Fortum Värmes yrkande om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken till distribution av maximalt 1,2 Twh gas/år i bolagets gasnät. (031201)
 • Gemensamma synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Bohuslän ang. förslag till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. (031017)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på förstudie kring kapacitetsförstärkningar på Nynäsbanan Nynäshamn- Västerhaninge. (030918)
 • Naturskyddsföreningen över Stockholmsberedningens delbetänkande beträffande trängselavgifter. (030910)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen för Citybanan i Stockholm. (030904)
 • Nätverket Skydda Storstockholms gröna kilar lämnar synpunkter på länsstyrelsens förslag  Aldrig långt till naturen – skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. (030901)
 • Naturskyddsföreningen kritiserar planerna på en ny hamn i Norvik. (030715)
 • Naturskyddsföreningen lämnar ytterligare synpunkter inför tillåtlighetsprövning enligt kap 17 miljöbalken av vägutredning för väg 73 Nynäshamn-Stockholm, delen Älgviken-Fors. (030519)
 • Naturskyddsföreningen Stockholms län och Solna-Sundbyberg lämnar synpunkter på fördjupad översiktsplan Västerjärva ­ Ulriksdalsfältet. (030519)
 • Gemensamt samrådsyttrande över Vägverkets senaste utredning om ”Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet” från Svenska
 • Så tycker Naturskyddsföreningen i Stockholms län om förslaget till trängselavgifter. (030423)
 • Naturskyddsföreningen uppmanar länsstyrelsen att besluta att Husarvikens södra strand ligger inom Nationalstadsparken och utgör strandskyddat område. (030416)
 • Naturskyddsföreningen lämnar synpunkter på länsstyrelsens samråd om miljökvalitetsnormen för kväveoxid. (030411)
 • Föreningen Rädda Järvafältets, Naturskyddsföreningens i Solna-Sundbyberg och Naturskyddsföreningens i Stockholms län remissvar om Igelbäckens naturreservat. (030327)
 • Naturskyddsföreningens i Solna-Sundbyberg och Naturskyddsföreningens i Stockholms län remissvar om Stora Ursvik. (030327)
 • Naturskyddsföreningen motsätter sig för närvarande en stor utbyggnad av Kapellskärs hamn eftersom järnvägsförbindelse saknas och huvuddelen av godset har mål utanför regionen. (030321)
 • Naturskyddsföreningen synpunkter på muddertippning vid Värmdö Garpen. (030207)
 • Naturskyddsföreningen skriver till kommunstyrelserna i Stockholms län: Nu startar ”JA”-kampanjen. (030128)
 • EU-direktiv tvingar fram trängselavgifter. Utan trängselavgifter på rusningstrafiken kommer köerna i Stockholmstrafiken att växa. Debattartikel (030128)

2002

 • Naturskyddsföreningens i Stockholms län synpunkter på Skogsvårdsstyrelsens förslag till regional anpassning av miljökvalitetsmålet Levande skogar. (021205)
 • Svenska Naturskyddsföreningens och Naturskyddsföreningens i Stockholms län synpunkter i samband med utökat samråd om Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Läs skrivelsen (021111)
 • Synpunkter på Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd och handbok om hamnar(021014)
 • Naturskyddsföreningen till trafikverken: Samordna satsningen på Nynäsbanan och väg 73! Läs vår skrivelse beträffande kapacitetsförstärkning Nynäsbanan och uppmaningen till berörda myndigheter att samordna väg 73 och Nynäsbanan. (020903)
 • Så bör staten satsa på infrastrukturen i Stockholms län 2004-2015 (020807)
 • Naturskyddsföreningen stödjer förlängning av Tvärbanan till Saltsjöbaden och Slussen (020627)
 • Naturskyddsföreningen om ”Getingmidjan”: Pendeltågstunnel angelägen, men lika viktigt med snabba förbättringar av trafiken på spårsystemen i Stockholm Skrivelsen (020614)
 • Natur-, frilufts-, hembygds-, idrottsorganisationer och scouter i Stockholm i gemensam kampanj: ”Skydda Storstockholms gröna kilar” (02)
 • Naturskyddsföreningen om väg 73: Öka säkerheten på väg 73 radikalt. Bygg dubbelspår längs hela Nynäsbanan (020604)
 • Naturskyddsföreningen och Cykelfrämjandet kräver mer pengar till regionala cykelstråk (020523)
 • Naturskyddsföreningen inför Norra Länken-förhandlingar: Ersätt Roslagsvägen med tunnel till Frescati/Ålkistan – flytta Roslagsbanan (020424)
 • Naturskyddsföreningen till regionplane- och trafiknämnden: Lägga nya järnvägsstationen Stockholm Nord i Helenelund eller Sollentuna – skrota Häggvik som tänkbart läge. (020411)
 • Naturskyddsföreningen till politikerna i Stockholms stad: Stoppa inte naturskydd för skogarna runt Paradiset i Huddinge! (020314)
 • Bygg ut tvärbanan från Alvik till Solna och Kista. Remissvar. (020331)
 • Naturskyddsföreningen säger ja till nytt naturreservat Igelbäckens dalgång i Solna. (020329)
 • Naturskyddsföreningen till Vägverket, Banverket & länsstyrelsen: Öppna förbindelsen mellan nationalstadsparken och Järvafältet – lägg E4-an och stambanan på broar över Igelbäcken! (020313).
 • Stockholmsregionens natur-, hembygds- och friluftsorganisationer i gemensam vädjan till regeringen: STOPPA NORRORTSLEDEN! – Stoppa planerna på den nya Norrortsleden och ta fram nya lösningar som inte spolierar stora värden för naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården. (020208)
 • Ny regionplan betyder längre bilköer, ökade utsläpp och fortsatta ingrepp i Storstockholms gröna kilar, konstaterar Naturskyddsföreningen i ett remissvar över förslag till regionplanen hämtade ur ”Trafikanalyser RUFS 2001” promemoria. (020109)

2001

 • Synpunkter angående miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enl. Miljöbalken för Nynäshamns hamn (011205)
 • Synpunkter angående miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) enl. Miljöbalken för Kapellskärs hamn och planerad vattenverksamhet (011129)
 • Yttrande angående skydd av områden för friluftsliv och biologisk mångfald samt framtida förvaltning av Stockholms stads egendomar i andra kommuner i Stockholms län. (011127)
 • Luftfartsverket vet inte hur Arlanda fungerar – begär tillstånd för storskaliga experiment. Läs Naturskyddsföreningens brev till miljödomstolen angående Luftfartsverkets krav om ändrade villkor för Arlanda (011106
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på Stockholmsberedningen första delbetänkande. (011026)
 • Naturskyddsföreningen till Vägverket om väg 73. Förbättra säkerheten snabbt, men bygg ingen ny väg genom obruten natur (011012)
 • Utred ”Inre tvärled” som alternativ till Förbifart Stockholm och Norrortsleden! Läs Naturskyddsföreningens uppmaning till regeringen (010403)
 • Naturskyddsföreningen om ”Getingmidjan”: Bygg både pendeltågstunnel i grunt läge och Liljeholmsgrenen! (010529)
 • Utred alternativa möjligheter för att höja säkerheten i Stockholms skärgård istället för att spränga en ny Horsstensled i Skärgårdens orörd natur. (010528)
 • Naturskyddsföreningens skrivelse till Stockholms stad angående  försäljning av stadens skogsinnehav i andra kommuner (010410)
 • Skrivelse till regeringen om statliga ekonomiska stimulanter för att öka bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. (010220)

2000

 • Så vill vi utveckla Järvafältet. Gemensamt remissvar över planerna på Kista Science City från Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Turistföreningen, Hembygdsföreningen och många fler. (001120)
 • Synpunkter på skrivelse från länsstyrelsen i Stockholms län om behov av åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsprogram för kvävedioxid (001012)
 • Regionplan på villoVÄGAR? Naturskyddsföreningens inlägg i debatten om Stockholm, framtiden och miljön. Läs broschyren här. (001023)
 • Naturskyddsföreningen i Stockholms län har lämnat synpunkter på en remiss från länsstyrelsen ang. en ansökan om tillstånd att använda svävare i Stockholms inre kustfart samt Mälaren. (001013)
 • Naturskyddsföreningen i Stockholms län har lämnat synpunkter på en remiss från Vägverket om ett regionalt cykelstråk. Frågor som tas upp är prioriterade sträckor, skyltning och driftkvalitet. SNF tycker att de regionala cykelstråken är bra men att skyltningen borde vara tydligare och kvalitetskraven på drift och underhåll högre. (000928)
 • Naturskyddsföreningen kritiserar underlag till ny regionplan för Stockholms län: – Förslagen ökar koldioxidutsläppen och förstör Storstockholms Gröna Kilar. – Förbifart Stockholm förödande för miljön. (000918)
 • Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Föreningen Rädda Järvafältet och Förbundet för Ekoparken har satt ihop en skiss för ”Att utveckla Järvafältets värden” (000606)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på INMISJÖ-utredningen ang säkrare farleder. (000320)
 • Stockholms miljöorganisationer sänder trafikplan till regeringen. Skrivelse (000117)

1999

 • Naturvärdena på Stockholms stads marker hotas av ogenomtänkt policy för skogsmarksförsäljning.Vad vill nämnden ska ske med naturvärdena på den skogsmark Stockholms stad äger? (991103)
 • Så vill vi utveckla Järvafältet: Järvafältet hotat från många håll
  ”Miljöorganisationer uppvaktade Stockholms stadsbyggnadsborgarråd: Naturreservat i Igelbäckens dalgång nödvändigt för att säkra Ekoparkens naturvärden. Minska bullret, mera vatten till Igelbäcken, bort med väg- och järnvägsbankar som hindrar tillgängligheten.” (990826)
 • ”Stockholm behöver en realistisk trafikpolitik” Läs vårt brev till regeringen, (990525)
 • Miljöorganisationer kräver mera pengar till vägar på Södertörn! (990503)

1998

 • Remissvar till förslag till inrättande av naturreservatet Igelbäckens dalgång, Järfälla, Stockholms, Sundbybergs och Solna kommuner (981028)
 • Naturskyddsföreningen vädjar till nya stadshusmajoriteten: – Sälj inte Riksten
 • Vägverket fastställda arbetsplanerna för Norrortsleden, delarna Edsberg – Väsjön och Väsjön – Täby kyrkby. (980703)
 • Länsförbundets förslag till riktlinjer för arbetet med en ny regionplan hittar Du här. Viktigaste förslagen: Sänk länets koldioxidutsläpp 2-3 procent om året. Satsa på “stjärnstrukturen”. Skydda Storstockholms Gröna Kilar. Stärk strandskyddet. Minska vägtrafiken. (980210)
 • Så tycker länsförbundet om länsstyrelsens förslag till länsplan för trafiken 1998-2007. (980115)

1997