Vägledning för hållbar stadsutveckling

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har en policy för hållbar stadsbyggnad. Policyn är från 2011 och är bra, men har idag några år på nacken. Därför har en arbetsgrupp med deltagare från Klimatgruppen, Stockholmskretsen och länsförbundet tagit fram en ny och uppdaterad Vägledning för hållbar stadsbyggnad. Vi inväntar nu kommentarer på vägledningen innan den lanseras här på webben.

Vägledningen handlar både om den regionala planeringen och ska vara till hjälp för kretsarna i länet, alltså ge info om hur man kan påverka detaljplaner på kommunal nivå med mera. Vägledningen ger argument för varför vi ska ha en grön och hållbar stad, visar goda exempel, med mera.

Den tidigare policyn fokuserade på trafik och natur/grönområden. Vi har kompletterat med aspekter som att bygga hållbart, mer om klimatet, vattenfrågor med mera. Vi har även tagit med vad som är viktigt att bevaka, så att kommunens målsättningar verkligen följs upp, samt vad vi vill förbättra.

Vägledningen är nu utskickad till Stockholmskretsarna för att inhämta synpunkter. Vi ser helst att synpunkterna inkommer senast i mitten av november 2022.

För frågor och synpunkter, kontakta Desiree Johansson (länsförbundets styrelse): desiree.json@gmail.com

Tidigare policy för Stockholms län Finns här