Policy för hållbar stadsutveckling

Länsförbundets har en policy för hållbar stadsbyggnad, senaste versionen är från 2011. Denna är bra, men den har några år på nacken. Vi är en grupp med  några från Klimatgruppen, Stockholmskretsen och länsförbundet som har påbörjat ett arbete med att uppdatera policyn.

Ambitionen är att policyn ska handla om både den regionala planeringen  och vara till hjälp för kretsarna i länet, alltså ge info om hur man kan påverka detaljplaner på kommunal nivå mm.  Policyn ska ge argument för varför vi ska ha en grön och hållbar stad, visa goda exempel mm.

Den tidigare policyn fokuserar på trafik och natur/grönområden. Vi tänker oss att man kompletterar med mycket av det som Göteborgskretsen har med i sin senaste policy, alltså lägger till aspekter som att bygga hållbart, mer om klimatet, vattenfrågor mm. Vi planerar att även ta in en del av Göteborgs sätt att arbeta, t.ex. att de har med att bevaka att kommunens målsättningar verkligen följs upp. Vi har tagit fram en preliminär innehållsförteckning och vi planerar att börja bearbeta texterna under hösten.

Det är jättebra om din krets vill vara med och bidra i arbetet. Vi kommer i ett senare skede att skicka ut remissversioner och planerar att ordna möten med kretsarna, men det är bra att i ett tidigt skede få in synpunkter på vad som bör finnas med.

Hör i så fall er till Desiree Johansson

desiree.json@gmail.com

Nuvarande policy för Stockholms län Finns här
Göteborgs stads nya policy Finns här