Vägledning för hållbar stadsbyggnad

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har tagit fram en ny Vägledning för hållbar stadsbyggnad som publicerats 2023.

Vägledningen är tänkt att utgöra ett stöd för Naturskyddsföreningens kretsar i Stockholms län i frågor om översikts- och detaljplaner samt opinionsbildning om stadsbyggnad och miljö.

Den beskriver förutsättningar för planeringen: miljömål och klimatmål på olika nivåer i samhället, styrande dokument för planering och byggande samt kort beskrivning av planprocessen. En vision för hur hållbara samhällen och argument för en grönare stad beskrivs.

Vägledningen tar upp sju olika grundprinciper som är viktiga att beakta i samhällsplanering och hur de påverkar klimat- och miljömålen. För varje grundprincip beskrivs problem, önskvärd utveckling och möjliga lösningar.

I den tidigare policyn låg tyngdpunkten på grönområden/natur och trafik. Dessa frågor behandlas i de två första grundprinciperna. Övriga grundprinciper handlar om buller, luft- och ljusföroreningar, vatten, förtätning, hållbart byggande och cirkulära lösningar.

Sista kapitlet i detta dokument handlar om hur grundprinciperna kan appliceras på den regionala planeringen.
Till Vägledningen hör bilaga ”Checklista Detaljplan”, som kan användas som ett konkret verktyg vid granskning av detaljplaner.

Dokumentets struktur har hämtats från Strategi för en grön artrik och hållbar stad, som tagits fram av Stadsplaneringsgruppen inom Naturskyddsföreningen i Göteborg.

Det händer mycket inom området hållbar stadsplanering och vi i planerar att inom något år uppdatera vägledningen. För frågor eller förslag på förbättringar kontakta Desiree Johansson (länsförbundets styrelse): desiree.json@gmail.com

Läs Vägledning för Hållbar Stadsbyggnad (PDF)