Sjöfart och hamnar

Generellt verkar Naturskyddsföreningen i Stockholms län för att fler transporter ska ske till sjöss eftersom sjötransporter ofta kräver mindre energi än landtransporter.


Norvik foto stockholms hamn abStorhamnen vid Norviksudden, Nynäshamn

Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och i Stockholms län har sedan 2007 verkat för att stoppa bygget av den nya storhamnen Stockholms hamn AB vill bygga vid Norviksudden strax utanför Nynäshamn.

Generellt verkar Naturskyddsföreningen i Stockholms län för att fler transporter ska ske till sjöss eftersom sjötransporter är mer miljövänliga än landtransporter. Men att anlägga en hamn vid Norvik är direkt olämpligt. Stockholms hamnar har i sin ansökan inte kunnat visa att en hamn vid Norvik är det bästa ur miljö-, natur-, klimat-, samhälls- eller ekonomisk synpunkt.

Stockholms hamn AB har fått tillstånd att bygga hamnen och vad som diskuteras nu är de villkor som bygget och driften av hamnen ska omfattas av. I augusti 2015 hölls huvudförhandlingar kring villkoren i Mark- och miljööverdomstolen. Föreningarna krävde bl.a. att domstolen skulle utfärda stränga villkor gällande trafiken: En hög andel av godset ska fraktas med tåg från driftstart; Verksamhetens utsläpp av kväveoxider ska vara så små som möjligt; Trafikförbättringar ska genomföras på väg 225.

Föreningarna insåg dock att domstolen kanske inte har tillräckligt underlag och kunskap för att utfärda så stränga villkor. Vi föreslog därför att domstolen kunde skjuta upp beslutet om transportvillkor och låta hamnbolaget utreda hur miljöpåverkan från transporterna kan minskas. Och här vann vi äntligen en liten seger. I domslutet skriver Mark- och miljööverdomstolen följande:

”Mark- och miljöövdomstolen konstaterar … att lastbilstransporterna till följd av verksamhet vid hamnen vid Norvik lokalt kommer att utgöra en betydande del av trafiken och att den därmed bör kunna föranleda krav på att bolaget ska vidta skyddsåtgärder vad avser olägenheter för miljön och närboende.”

Och vidare:

”Eftersom ytterligare underlag behövs för att bestämma slutliga villkor bör bolaget åläggas att utreda vilka skyddsåtgärder som är möjliga att vidta för att minska olägenheterna från transporterna, t.ex. genom val av transportslag eller transportlösning, och de miljömässiga och kostnadsmässiga konsekvenserna av åtgärderna. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att en rimlig tid för att utreda och föreslå åtgärder är 18 månader från det att domen vunnit laga kraft.”

Föreningarna är dock inte nöjda med domslutet och vi håller just nu på att jobba på överklagande till Högsta domstolen.

Foto: Stockholms hamnar

Naturskyddsföreningens yttranden och skrivelser i ärendet hittar du här