Yttranden 2012 och framåt

2024

 • Synpunkter DELTA ändring utbredningsområde 2024 Finns här

2023

 • Inspel till rapporten Sveriges klimatstrategi. 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit for 55 (KN2023/03828) Finns här
 • En julhälsning till regionpolitikerna Finns här
 • Vattenfall Eldistribution nya 130 kV ledningar Kolbotten-Lindhov-Tullinge Villastad Finns här
 • Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 Finns här
 • Skydda återstående del av Hammarbyskogen med ett naturreservat Finns här. Karta
 • Överklagande av fastställelse av vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn Finns här

2022

 • Yttrande om vindkraftspark Baltic Offshore Delta (2022-02-28) Finns här
 • Yttrande om vindkraftsparken Erik Segersäll (2022-02-28) Finns här

2021

 • Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050 Naturskyddsföreningen Stockholms län (21-10-29) Finns här
 • Yttrande angående förslag till Hållbarhetsstrategi Region Stockholm RS 2020–0779 (21-09-27) Finns här
 • Yttrande gällande Remiss Regional cykelplan för Stockholms län. Finns här
 • Yttrande vägplan Häggvik – Rotebro Finns här
 • Yttrande breddning av E18 Finns här
 • Länsförbundet svarar ihop med sex andra miljöorganisationer i en replik på företrädare för Vänsterpartiets debattartikel i DN tillsammans med ett flertal andra miljöorganisationer. Finns här
 • Remissyttrande av Länsförbundet gällande Länsstyrelsens förslag till Friluftsstrategi för Stockholms län (2021-03-15). Finns här
 • Länsförbundet, Naturskyddsföreningen Huddinge och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har skrivit ett yttrande till Trafikverket om vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (2021-03-10). Finns här
 • Öppet brevet gällande Avfallsbranden i Botkyrka till Per Bolund, miljö- och klimatminister (och vice statsminister), Morgan Johansson samt Ebba Östlin, ordförande kommunstyrelsen, Botkyrka. Undertecknat av Svenska Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen Stockholms län samt Naturskyddsföreningen i Botkyrka-Salem (2021-03-09). Finns här

2020

 • Länsförbundet har tillsammans med Stockholmskretsen skrivit ett yttrande om Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald (2020-10-06). Finns här
 • Länsförbundet tillsammans med Nynäshamnskretsen har skickat in en skrivelse till Högsta domstolen där vi yrkar på att domstolen meddelar prövningstillstånd. Ärendet gäller vilka villkor det är rimligt att ställa på Stockholms hamnar som ansvarar för driften av hamnen i Norvik. (2020-06-25) Finns här
 • Vi har lämnat synpunkter till Trafikverket på förslaget om precisering av riksintresse för Östlig förbindelse. Vi är av den bestämda uppfattningen att Östlig förbindelse inte bör utgöra ett riksintresse.(2020-05-15) Finns här
 • Remissvar på Ekstrategi i Stockholms län,  ”Särskilt skyddsvärda ekar och ekmiljöer – naturvårdsstrategi
  för Stockholms län”. (2020-04-30) Vi är positiva till den föreslagna naturvårdsstrategin. Det är bra att ett helhetsgrepp tas om länets ekmiljöer. Finns här
 • Remissvar på Länsstyrelsens förslag till ”Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län” (2020-01-11) Finns här
 • Synpunkter på samrådsmaterialet från Trafikverket kring Förbifartens läckande tunnlar (Ärendenummer TRV 2019/127567)
  lämnade av Naturskyddsföreningen Stockholms län, Mälaröarnas Naturskyddsförening, Lovö hembygdsförening samt
  Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen. (2020-01-08) Finns här

2019

 • Remissvar på Länsstyrelsen plan ”Förvaltningsplan för stora rovdjur i Stockholms län, förvaltningsperiod 2020-2024”. Du hittar vårt svar här.
 • Remissvar kring länsstyrelsens ”Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon”. Du hittar vårt svar här
 • Remissvar på Länsstyrelsens rapport ”Klimat – och energistrategi för Stockholms län 2020-2045”.
  (191015)
  Vårt remissvar hittar du här. Länsstyrelsen rapport finns här.
  Vi är positiva till Länsstyrelsens ansats att bilda Klimatsamverkan Stockholm som är tänkt att bli ett forum för strategiska frågor om bl a vägval och skapa samsyn. Vår åsikt är att samarbete och samverkan är den enda vägen framåt om vi ska klara omställningen.

2018

 • Samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn (181206)
 • Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län” (180514)


2017

 • Yttrande över förslag till Norra Igelbäckens naturreservat (171110)
 • Synpunkter på framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (171107)
 • Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029
 • Remissvar på Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (171123)
 • Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för Ekoparkens yttrande över förslag till naturreservat i Norra Igelbäcken, Järfälla kommun (171110)
 • Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholms läns remissvar på ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm(171107)
 • Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län på utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. (171103)


2016

 • Yttrande angående Östlig förbindelse. Naturskyddsföreningen anser att Östlig förbindelse kan ha betydande miljöpåverkan. Läs vårt yttrande (161115)
 • Länsförbundets yttrande över samrådsförslaget till RUFS 2050 (160930).
 • Öppet brev: Stockholms universitet – visa vägen och sluta investera i kol-, gas- och oljebolag! (160214)
 • Handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur – Låt det fortsätta! Skrivelse till Regeringskansliet från nätverket Ny Grön Stad. (160202)


2015

 • Remissvar över samråd för Spårväg syd från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Naturskyddsföreningen i Huddinge, Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening (151115)
 • Naturskyddsföreningens yttrande över betänkande En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) (151019)
 • Sammanfattning av Naturskyddsföreningens yttranden till Mark-och miljööverdomstolen angående transportvillkor v g anläggande och drift av hamn vid Norviksudden i Nynäshamns kommun. (150818)
  Samt  kompensationsåtgärder (150818)
 • Norvik drift och anläggning. Yttrande över remissyttrande. (150430)

2014

 • Yttrande över remiss “Ekosystemtjänster i en expansiv region- strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.” (14 1231)
 • Yttrande remiss “Giftfri miljö. Strategi för Stockholms län”. (141231)
 • Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn angående ”Järnvägsplan Stockholm Norvik Hamn industrispår”. (141201) 
 • Överklagan av Mark- och miljödomstolens dom om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (141030)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (141006)
 • Yttrande över remiss för Beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde samt bilaga. (141001)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140916)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140807)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140429)
 • Yttrande över detaljplan för Steninge slottspark. (140214)
 • Yttrande om åtgärdsvalstudie för tvärförbindelse Södertörn (140213)


2013

 • Yttrande från Naturskyddsföreningens i Stockholms län över RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, LS 1304-0578 (131219)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden (130823)
 • Länsförbundets och Vaxholmskretsens remissyttrande kring utställningshandling: Vaxholm 2030.(130731Bilaga: Avfallstaxorna straffar källsorterare (130731 bilaga).
 • Naturskyddsföreningens syn på den regionala cykelplanen (130614)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) – slutbetänkande från 2011 års vägtullsutredning. Remissvar skickat till Finansdepartementet (130328)

2012

 • Yttrande om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norviksudden, Nynäshamns kommun samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor. (121113)
 • Yttrande angående Regional inriktning för transportinfrastrukturen i Stockholms län (121105)
 • Skrivelse till Mark och Miljödomstolen med anledning av Vägverkets och Trafikverkets ansökan om tillstånd för Natura 2000-området Edeby ekhage. (Förbifarten)(121105)
 • Yttrande över förslag till detaljplan för Årstaparken (121015)
 • Yttrande över Förbifart Stockholms grundvattenbortledning (120930)
 • Yttrande över Förbifart Stockholms hamnverksamhet (120912)
 • Yttrande kring Förbifart Stockholms arbetsplan (120831)
 • Överklagande av beslut att anta detaljplan för Slussen till Mark- och miljödomstolen. (120531)
 • Yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan (120530)
 • Yttrande över Swedavia:s ansökan ang. bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på Arlanda flygplats (120426)
 • Synpunkter på detaljplan för Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn, lämnade av Naturskyddsföreningen i Stockholms län. (120315)
 • Yttrande angående utställningsförslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, S-Dp 2011-01580-54.(120227)
 • Överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12 om antagande av detaljplan för Slussen, Karl Johans torg. (120105)   Komplettering av överklagandet (120307)