Yttranden 2012-2018

2018

 • Samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn (181206)
 • Yttrande över ”Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län” (180514)


2017

 • Yttrande över förslag till Norra Igelbäckens naturreservat (171110)
 • Synpunkter på framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm (171107)
 • Yttrande över förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018–2029
 • Remissvar på Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (171123)
 • Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla, Naturskyddsföreningen Stockholms län och Förbundet för Ekoparkens yttrande över förslag till naturreservat i Norra Igelbäcken, Järfälla kommun (171110)
 • Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Stockholms läns remissvar på ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm(171107)
 • Yttrande från Naturskyddsföreningen i Stockholms län på utställningsförslaget till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050. (171103)


2016

 • Yttrande angående Östlig förbindelse. Naturskyddsföreningen anser att Östlig förbindelse kan ha betydande miljöpåverkan. Läs vårt yttrande (161115)
 • Länsförbundets yttrande över samrådsförslaget till RUFS 2050 (160930).
 • Öppet brev: Stockholms universitet – visa vägen och sluta investera i kol-, gas- och oljebolag! (160214)
 • Handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur – Låt det fortsätta! Skrivelse till Regeringskansliet från nätverket Ny Grön Stad. (160202)


2015

 • Remissvar över samråd för Spårväg syd från Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Naturskyddsföreningen i Huddinge, Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening (151115)
 • Naturskyddsföreningens yttrande över betänkande En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) (151019)
 • Sammanfattning av Naturskyddsföreningens yttranden till Mark-och miljööverdomstolen angående transportvillkor v g anläggande och drift av hamn vid Norviksudden i Nynäshamns kommun. (150818)
  Samt  kompensationsåtgärder (150818)
 • Norvik drift och anläggning. Yttrande över remissyttrande. (150430)

2014

 • Yttrande över remiss “Ekosystemtjänster i en expansiv region- strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län.” (14 1231)
 • Yttrande remiss “Giftfri miljö. Strategi för Stockholms län”. (141231)
 • Synpunkter från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Naturskyddsföreningen i Nynäshamn angående ”Järnvägsplan Stockholm Norvik Hamn industrispår”. (141201) 
 • Överklagan av Mark- och miljödomstolens dom om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (141030)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (141006)
 • Yttrande över remiss för Beslut om föreskrifter om undantag för kompletteringsåtgärder inom strandskyddsområde samt bilaga. (141001)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140916)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140807)
 • Yttrande i mål om Stockholms Hamn AB anläggande och drift av hamn vid Norvikudden (140429)
 • Yttrande över detaljplan för Steninge slottspark. (140214)
 • Yttrande om åtgärdsvalstudie för tvärförbindelse Södertörn (140213)


2013

 • Yttrande från Naturskyddsföreningens i Stockholms län över RUFS 2010 – Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet, LS 1304-0578 (131219)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på Promemoria om förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra Länken och den nya stadsdelen Hagastaden (130823)
 • Länsförbundets och Vaxholmskretsens remissyttrande kring utställningshandling: Vaxholm 2030.(130731Bilaga: Avfallstaxorna straffar källsorterare (130731 bilaga).
 • Naturskyddsföreningens syn på den regionala cykelplanen (130614)
 • Naturskyddsföreningens synpunkter på Trängselskatt – delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) – slutbetänkande från 2011 års vägtullsutredning. Remissvar skickat till Finansdepartementet (130328)

2012

 • Yttrande om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norviksudden, Nynäshamns kommun samt ansökan om dispens för dumpning av muddermassor. (121113)
 • Yttrande angående Regional inriktning för transportinfrastrukturen i Stockholms län (121105)
 • Skrivelse till Mark och Miljödomstolen med anledning av Vägverkets och Trafikverkets ansökan om tillstånd för Natura 2000-området Edeby ekhage. (Förbifarten)(121105)
 • Yttrande över förslag till detaljplan för Årstaparken (121015)
 • Yttrande över Förbifart Stockholms grundvattenbortledning (120930)
 • Yttrande över Förbifart Stockholms hamnverksamhet (120912)
 • Yttrande kring Förbifart Stockholms arbetsplan (120831)
 • Överklagande av beslut att anta detaljplan för Slussen till Mark- och miljödomstolen. (120531)
 • Yttrande om förslag till Stockholms stads nya cykelplan (120530)
 • Yttrande över Swedavia:s ansökan ang. bedrivande av flygplatsverksamhet på tre rullbanor på Arlanda flygplats (120426)
 • Synpunkter på detaljplan för Hamnvik, ny stadsdel i Nynäshamn, lämnade av Naturskyddsföreningen i Stockholms län. (120315)
 • Yttrande angående utställningsförslag till detaljplan för ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen, S-Dp 2011-01580-54.(120227)
 • Överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2011-12-12 om antagande av detaljplan för Slussen, Karl Johans torg. (120105)   Komplettering av överklagandet (120307)