Hållbar stadsutveckling

Vi vill bidra till och leda diskussionen om hur Stockholms län ska växa på ett hållbart sätt samtidigt som det skapas en attraktiv livsmiljö.

Befolkningen i Stockholms län förväntas växa med mellan 315 000 och 535 000 invånare till år 2030. Detta växande invånarantal kommer att kräva plats. Var befolkningen väljer att bosätta sig, arbeta och konsumera kommer att påverka exploateringen av naturområden, trafikens omfattning och miljöpåverkan i övrigt.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län är angelägen om att bidra till och leda den aktiva diskussionen i länet kring frågan hur denna befolkningsökning ska kunna rymmas samtidigt som det skapas en attraktiv livsmiljö. Den höga befolkningstätheten har goda förutsättningar att vändas till en fördel med effektiva transporter och uppvärmning, hög livskvalitet genom goda upplevelsevärden i närmiljön och en konkurrenskraftig stadsmiljö av hög klass.

För att uppnå detta krävs att man planerar staden utifrån ett miljömässigt bra sätt. I dagens plankultur är de ekonomiska intressena alltför dominerande. Miljöaspekterna behöver stärkas och integreras i planeringens alla skeden för att vi ska nå ett förhållningssätt i planeringen som leder till hållbar stadsutveckling. Erfarenheterna visar att det är svårt, dyrt, konfliktfyllt och tidskrävande att i efterhand föra in miljöaspekterna i planeringsprocessen. Miljöintressena anklagas då ofta för att fördyra och fördröja planeringen. Miljöaspekterna behöver därför integreras i planeringen, ses som förutsättningar och inte som nu mest belysas i konsekvensbedömningar.

För att visa hur Naturskyddsföreningen i länet tänker kring detta har vi under 2023 tagit fram en Vägledning för hållbar stadsbyggnad.

Tidigare har vi publicerat en Hållbar stadsutveckling-policy samt foldern Tio grundprinciper för hållbar stadsutvecklingPolicyn finns även på engelska: Policy Sustainable Urban Development.