Miljökvalitetsmål

bild_miljomalen-RGB-225pxMiljömål i Stockholms län

I en ambition att till år 2020 lösa de stora miljöproblemen som vi idag tampas med har Riksdagen antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd Sveriges miljö-, natur- och kulturresurser måste ha för att kunna finnas kvar att njuta av för många generationer framöver.

Organisationer som Naturskyddsföreningen har också ansvar för att miljömålen nås och det ligger ju också i vårt eget intresse. Naturskyddsföreningen i Stockholms län har dock inte resurser att jobba med alla miljömålen. Vi koncentrerar oss på de miljömål som är kopplade till våra verksamhetsområden. Föreningen har en stor möjlighet att föra ut kunskapen om miljömålen till de enskilda individerna och vi följer löpande upp hur det går med uppfyllelsen av miljömålen i länet.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål
Regeringen har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen och har utsett en ansvarig myndighet för varje mål. På den regionala nivån är det länsstyrelsen som har en samordnande roll och har, i dialog med andra regionala myndigheter, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer, anpassat miljökvalitetsmålen med hänsyn till de förutsättningar som finns i länet. På sidan www.miljomal.nu finns en avdelning för Stockholms län”. Här listas miljömålen och hur det har gått med uppfyllelsen av dem i länet.