Miljöanpassat båtliv

Tvätta och tömma
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Stiftelsen Håll Sverige Rent och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län gjorde 2009 en förstudie för att kartlägga möjligheterna att etablera fler båtbottentvättar och mottagningsstationer för latrin från fritidsbåtar i Stockholms län. Dessutom har man tittat på vilka typer av samarbeten som kan främja nyetableringar och mellan vilka aktörer. Ett studiebesök i Finland har gjorts för att lära mer om hur man bygger användarvänliga och effektiva mottagningsstationer för båttoalettavfall.
Studien ”Tvätta & Tömma”
(PDF)

Hur anlägga en båtbottentvätt?
Naturskyddsföreningen i Stockholms län tog 2010, tillsammans med flera kommuner, Håll Sverige Rent och Saltsjön-Mälarens båtförbund,  fram en broschyr som ger tips och idéer för alla som vill anlägga en båttvätt. Broschyren är riktad mot aktörer som sjömackar, småbåtshamnar, marinor m.fl.
Båtbottenfolder (PDF).

För närvarande driver vi inte några projekt inom området, men vi delar gärna med oss av några tips för ett miljövänligare båtliv!

Ren båtbotten utan färg
För att minska utsläppen av giftiga ämnen till Östersjön, Mälaren och andra vatten där fritidsbåtar befinner sig behöver användningen av giftiga båtbottenfärger minska.Det finns idag inga båtbottenfärger som är helt giftfria eller miljövänliga. Därför bör de användas så restriktivt som möjligt. Men det finns förstås skillnader i hur giftiga de är. Du kan läsa mer om detta på Sjöfartsverkets eller Kemikalieinspektionens hemsidor. Vad du än målar med, använd inte mer färg än nödvändigt. Har du använt båten mycket och tvättar av den direkt vid upptagningen behöver du inte måla varje år. Vid upptagningen renspolas botten på de flesta båtar för att avlägsna smuts och påväxt. Vid spolning lossnar även en del av bottenfärgen. Om möjligt bör därför renspolning ske på spolplatta med anslutning till reningsanordning.

Miljötrimma din motor

  • KÖR PÅ ALKYLATBENSIN! Cirka 30 % av bränslet från tvåtaktare går oförbränt rakt ut i luft och vatten. Använder du vanlig bensin utsätts både du och omgivningen för farliga ämnen i avgaserna som bland annat kan ge cancer. Alkylatbensin minskar dessa utsläpp med 85-90 % – bra för hälsan och miljön!
  • VÄLJ MILJÖANPASSAD TVÅTAKTSOLJA! Den bryts ner snabbare och tillsatserna har lägre giftighet. Använd inte mer olja än nödvändigt.
  • KÖR MILJÖBRA! Undvik tomgångskörning och att köra på toppfart som ger högre bränsleförbrukning och miljöbelastning per distans och mer buller.
  • SERVA MOTORN! Ha friska tändstift och brytarspetsar, rena tändkablar, rent luft- och bränslefilter och rätt inställning på riggvinkeln. Även små åtgärder kan minska bränsleförbrukningen upp till 20 %. Kontrollera regelbundet packningar och gummislangar så att de inte läcker bränsle.
  • BYT VÄXELHUSOLJA! Välj hög oljekvalitet och byt varje höst. Bränsleförbrukningen kan minska upp till 5 %.

Visa hänsyn på sjön!
Vi är många och blir allt fler som vill vistas i skärgården – och för att det ska funka bra måste vi alla visa hänsyn.

  • VÄRNA TYSTNADEN – alla ska också i framtiden kunna hitta sitt smultronställe där man kan njuta ostört! Snabba och bullrande båtar stör andra skärgårdsbesökare och stör djur- och fågellivet, särskilt på våren under häckningsperioden. Ljudet sprids effektivt över vatten och påverkar därför områden på betydligt större avstånd än på land.
  • VISA HÄNSYN – undvik höga hastigheter i trånga sund och känsliga grunda vikar, håll avstånd från öar och respektera hastighetsbegränsningar. Undvik tomgångskörning, och låt inte leken med snurran vara i timmar.
  • FÖRRESTEN – visste du att det finns en lag, Sjölagen, som förbjuder att man i onödan stör sin omgivning genom att man t.ex. kör för fort och för nära andra? Upplever du hänsynslösa okynneskörare – kontakta sjöpolisen eller kustbevakningen för att göra anmälan!

Vill du veta mer om hur du blir en miljömedveten båtägare?
Läs gärna mer här: