Bornsjökilen

rosen_111128_bornsjö-01
Bornsjökilen är en av Storstockholms gröna kilar och delas av kommunerna Södertälje, Nykvarn, Huddinge, Salem, Botkyrka och Stockholm. Kilen gör att det aldrig är långt till naturen för kommunernas invånare och skapar goda förutsättningar för ett Rikt växt- och djurliv nära bebyggelsen. Närheten till naturen ger invånarna en fantastisk resurs i form av lättillgängliga natur-, kultur- och friluftsvärden. Bornsjökilen har också en avgörande betydelse för att säkerställa viktiga naturfunktioner samt historiska och pedagogiska värden.

Ett samarbete startade 2014 kring Bornsjökilen och håller på att utvecklas. Förhoppningen är att en mellankommunal samverkan är på plats inom de närmsta åren. Samverkan är en arbetsform som testats i Rösjö-, Angarn- och Bogesundskilarna med goda resultat. Det kan bidra till att stärka kilens svaga samband, bevara och stärka dess ekosystemtjänster och bidra till uppfyllandet av antagna miljömål. Genom att samordna och samfinansiera nya kunskapsunderlag och kommunöverskridande åtgärder kan kostnaderna minska för en enskild kommun. Samverkan mellan kommuner är viktig när det gäller denna värdefulla naturresurs som delas av flera kommuner.