Rapporter

2024

2023

2016

2015


2014

2013

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 • Tätortsnära skogar i planering och skötsel – resultat av enkät till kommunerna i Stockholms län 2005. Rapport.

2003

 • Trängselavgifter, ett alternativ till Förbifart Stockholm? Trängselavgifter är en nyckelåtgärd för att komma tillrätta med nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen samt att bli av med bilköerna visar en ny studie.
 • Antalet hästar i Stockholms län har ökat krafigt samtidigt som stora arealer naturbetesmark håller på att växa igen. Kan de många hästarna i länet vara en tillgång i landskapsvården? Skrift Hästar på naturbete – problem eller möjlighet som Naturskyddsföreningen i Stockholms län tagit fram i samarbete med Hushållningssällskapet, LRF och Hästnäringens kvalitets- och miljöråd.
 • Naturskyddsföreningen har undersökt hur kemikalietillsynen fungerar i nio kommuner i Stockholms län. Rapport.

2001

 • Hållbara transporter på Östersjön: Deklaration: Miljöorganisationerna runt Östersjön kräver bättre skydd för den marina miljön. Dokumentationen från det internationella seminariet ”Sustainable Transport Solutions in the Baltic Area – focus on maritime transport” i Stockholm.
 • Strandskyddet fungerar inte! Ny granskning från Naturskyddsföreningen visar att exploateringen av stränderna i Stockholms skärgård fortsätter. Läs hela rapporten.

2000

 • Skogar för människor – Bevarande och skötsel av tätortsnära skogar, av Björn Möllersten
 • Regionplan på villoVÄGAR? Naturskyddsföreningens inlägg i debatten om Stockholm, framtiden och miljön. Läs broschyren.
 • Hur påverkar trängselavgifter trafiksituationen i Stockholms län? Rapport. (000203) – Kontakta kansliet för denna rapport.

1998

1997

 • Skogar med höga naturvärden i Stockholms län Rapport av Björn Möllersten. (971030)
 • Hamnar och transporter i östra Mellansverige. Rapporten behandlar hamnfrågan i regionen, inlusive flygbränsletransporterna till Arlanda. Näringen står inför stora förändringar, och det står alltmer klart att de problem som är förknippade med sjöfarten och hamnfrågan kräver ett samlat grepp. (970326) – Kontakta kansliet för denna rapport.

1996 –
– Kontakta kansliet för rapporterna nedan.

 • Naturvårdshänsyn inom skogsbruket i Stockholms län. En rapport om läget vid 1990-talets mitt. Björn Möllersten. Bilagor: Beskrivning av bedömda avverkningar och Statistik över bedömda avverkningar
 • Östersjökonferensen 10 februari 1996– sammanfattning.
 • Naturskyddsföreningens förslag till bilavgifter i Stockholm