Strandskyddsmanifestation

privat_norrora_strandskydd

Därför uppmärksammar vi strandskyddet

Den nya lagen om strandskydd som i sin helhet trädde i kraft 1 januari 2010 riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. Därför anordnar Naturskyddsföreningen årligen en manifestation för strandskyddet med eldar och lyktor i november på flera platser i Stockholms län, från Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Manifestationen ska symbolisera forna tiders vårdkasar som tändes när fara hotade.

Lagen skärper inte strandskyddet i områden där allemansrätten och naturen hotas, tvärtom är det nya möjligheter till undantag från strandskyddet som nu ges. Strandskyddet behövde differentieras inom landet men lättnaderna i de nya strandskyddsreglerna går i flera fall alldeles för långt.

Vi har ännu inte sett konsekvenserna fullt ut av den nya lagen eftersom det finns viss fördröjning i systemet. Men, möjligheterna till dispens har vidgats betydligt och ansvaret har lagts på kommunerna, vilka tidigare visat att de inte kunnat upprätthålla strandskyddet. Naturskyddsföreningen tänker noga följa upp utvecklingen. Strandskyddet är en grundläggande del av allemansrätten och svensk naturvård. Dessutom har strandskyddet haft den positiva bieffekten att Sverige idag står bättre rustat än många andra länder mot klimatförändringar, eftersom vi har färre byggnader, anläggningar och vägar i strandzonen. Det nya undantaget för strandskyddet i områden som är viktiga för landsbygdsutveckling är exempellöst diffust och kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för svensk natur och friluftsliv.

Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen:
• Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan fortsätta.
• De nya bestämmelserna har inte inneburit några skärpningar av strandskyddet i dessa områden.
• Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts. Bland annat kan nu kommunen själv utvidga sina möjligheter att ge dispens och upphäva strandskydd i ett område genom att peka ut det som ett ”område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen”. Denna möjlighet finns även om området ligger i eller nära en tätort.
• Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av strandskyddet. Kommunerna har tidigare allvarligt misskött sitt ansvar och Naturskyddsföreningen är därför oroad för strandskyddets framtid.
• Möjligheterna för länsstyrelserna att utvidga strandskyddet från 100 till 300 meter har begränsats samtidigt som nuvarande beslut om utvidgning upphörde att gälla sista december 2014.

En rapport från 2008 gjord av organisationerna Naturskyddsföreningen, Svenska Turistföreningen, WWF, Sportfiskarna, Svenskt Friluftsliv samt Friluftsfrämjandet som tog upp lagförslaget visar tydligt att den nya lagen inte alls räcker för att stärka skyddet i de stora områden där exploateringstrycket på stränderna är mycket högt.