Tyrestakilen

gruppfotoTyrestakilens stora rekreations- och naturvärden är en viktig resurs i den framtida regionala utvecklingsplaneringen. En väl planerad och utvecklad Tyrestakil bidrar till en långsiktigt hållbar livsmiljö med en internationellt konkurrenskraftig och attraktiv stadsbygd.

Tillsammans kan vi stärka denna regionala gröna kil – som sträcker sig genom Stockholm, Nacka, Tyresö och Haninge. Kilen är också en viktig del i arbetet med att uppnå det nationella miljömålet ’Ett rikt växt- och djurliv’. Länsstyrelsen arbetar i samverkan med aktörer i länet med en strategi för detta miljömål. Syftet med strategin är att identifiera åtgärder som är lämpliga att arbeta med i länet, och som bidrar till att ’Ett rikt växt- och djurliv’ nås.

Projektet ”Stärka svaga samband och ekosystemtjänster i Tyrestakilen och dess gränser” är ett pilotprojekt för att bidra till ’Ett rikt växt- och djurliv’. Det finansieras till hälften av Tyresö kommun, Nacka kommun, Stockholm stad, Haninge kommun och Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med lokala kretsar m.fl. och till hälften av Stockholms läns landstings miljöanslag. Projektet är även en viktig första del i Tyrestakilens mellankommunala samarbete.

Rapport från projektet

Bild: Den 25 november 2015 åkte 35 glada politiker, kommuntjänstemän och respresentanter från Naturskyddsföreningen (länet och kretsar) på bussresa genom Tyrestakilen för att besöka sju av de svagaste ekologiska sambanden i kilen. Foto: Karin Schmidt

Regionplane- och trafikkontoret har i rapport ”Upplevelsevärden”, 4:2001, presenterat en metod som på ett mer fördjupat sätt än tidigare beskriver de sociala värdena i den regionala grönstrukturen, det vill säga de gröna kilarna. Läs broschyren Upplevelsevärden Tyrestakilen