Natur och hälsa

De senaste tjugo–trettio åren har forskning utomlands och i Sverige gett ny och fördjupad kunskap om positiva effekter på hälsan av att vistas i naturen. Förutom att naturvistelse skapar förutsättningar för fysisk aktivitet bidrar själva naturen till en bättre hälsa. Studier visar b.la. stressreducerande effekter av grönska liksom stärkt återhämtning bland patienter.

Mot bakgrund av Stockholmsregionens resurser vad gäller grönska och vatten i bostadsnära lägen, finns det en stor potential att skapa möjligheter att förbättra invånarnas hälsa och genom att öka tillgängligheten till regionens natur. De samhällsekonomiska aspekterna bör även beaktas i detta sammanhang.

 

maskros 3Projekt: ”Naturen på lika villkor” (2015-pågår)

Naturvistelse skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, återhämtning och bättre hälsa och är viktigt för alla, men särskilt viktigt för personer med funktionsnedsättningar. Det är drygt 10 gånger vanligare med dålig hälsa bland personer med rörelsehinder. För personer med t.ex. förvärvad hjärnskada kan rehabiliteringsprocessen underlättas av naturvistelse. Den mentala hälsan är bättre hos dem som har nära till naturen och kan använda den dagligen.
   Förutsättningarna att komma ut i naturen ser olika ut för olika grupper i samhället. Personer med förvärvad hjärnskada och andra funktionsnedsättningar behöver tillgång till anpassade naturområden eftersom hindren för dem är flera, t.ex: Svårt att gå, behov av att vila ofta, orienteringsproblem och svårt med minnet. Naturområdena måste ligga i närheten av hemmet och/eller i kollektivtrafiknära lägen så det blir lätt att ta sig ut.
   Men det finns en kunskapsbrist kring hur många naturområden i Stockholms län som är anpassade till personer som har olika funktionsnedsättningar och var de finns. Projektet ska bidra till att öka tillgången till länets natur för denna grupp.
Läs allt om projektet här
 

 

ekProjekt:  ”Rösjökilen och Natur och fysisk aktivitet på recept” (2010-2012)

Naturskyddsföreningen i Stockholms län ansökte i december 2009 om bidrag ur Stockholms läns landstings miljöanslag för projektet ”Rösjökilen och Natur- och fysisk aktivitet på recept”. Rösjökilen är en av Stockholmsregionens tätortsnära gröna kilar där det finns ett etablerat samarbete mellan kommuner, landsting, länsstyrelse och intresseföreningar.
Syftet var att se om Stockholmsregionens goda tillgång på natur nära bostäder bättre kunde nyttjas för att bidra till en förbättra hälsa hos invånarna. Projektet etablerade naturbaserade hälso- och friskvårdsguidningar i Rösjökilen och utvecklade en modell/koncept för naturvistelse på recept (NaR) efter förebilden med fysisk aktivitet på recept (FaR).

Rapport: ”Rösjökilen och Natur och fysisk aktivitet på recept” – del 1